Logo
EnglishБългарски
   
Мисия

Фондация Арника е учредена на 30.05.2007 г. Фондацията е регистрирана от СГС (ф.д № 7847 / 2007) и работи в обществена полза.

Дългосрочната стратегическа задача, която си поставя фондацията, е да се утвърди като лидер в институциите работещи с младежи. В изпълнение на своите задачи организацията си постави амбициозни дългосрочни цели:

 • да спомогне за развитието и популяризирането на спорта сред децата и младите хора.
 • да оказва помощ и да насърчава възможности за развитие на младежи до 28 години, както и в неравностойно положение, за социална интеграция, езиково обучение, културен обмен и младежки дейности в рамките на Европейския съюз. 
 • да изгражда нови, да развива и благоустройва съществуващи спортни площадки и зали, паркове и градинки и места за отдих сред природата.
 • да насърчава активности сред природата.
 • да подпомага масовия спорт и да подобрява здравето на младите хора.
 • защита и опазване на околната среда.


Създателят на фондацията Георги Христов е убеден, че реалното утвърждаване на организацията като институция е възможно чрез привличане на максимално широка обществена подкрепа сред мнозинството от граждански организации, държавни институции в рамките на Европейския съюз, както и партньорство между организации работещи с една цел. Средствата, с които фондацията ще постигне целите си, са:

 • събиране на средства за осъществяване и реализиране на целите ,
 • предоставяне на новини и информация на заинтересованите правителствени и неправителствени организации, физически или юридически лица, граждански организации и др.
 • обмяна на опит и сътрудничество със сродни национални организации
 • участие при изпълнението на проекти с национално и международно значение.

Предмета на дейност на фондацията е:

 • събиране, обработка и разпространение на информация,
 • извършване на консултантска и информационна дейност
 • организиране и провеждане на срещи, събрания и други форми на публична съвместна дейност,
 • обучение и съдействие с цел повишаване на квалификацията на работещите


  Цели:

 • Стимулиране и помощ на надарени и изявени деца в сферата на изкуствата и спорта.
 • Организиране на срещи, семинари, обучения на кадри.
 • Международно сътрудничество с други фондации със сходни цели.
Основни програмни направления:
 • Звено за анализи и консултации по проблемите на хора в неравностойно положение.
 • Създаване на средища за общуване -младежки клуб- привличане на млади хора и изграждане на доброволческа мрежа за осъществяване на дейности, приоритетни за младите хора.
 • Бюро за социални услуги и консултации: трудовоправни отношения, здравни консултации, социална защита юридически услуги и консултации техническа помощ на социално слаби граждани при попълване на документи за социално подпомагане


Основни дейности и приоритети:

Фондация Арника извършва самостоятелно и съвместно с други лица благотворителни, хуманитарни, културни, образователни и възпитателни дейности по отношение на младото население и социално слаби семейства.

 • социални дейности
 • образователна и извън класна дейност
 • трудовоправна
 • връзки с обществеността
 • младежки културно
 • образователни и информативни дейности
 • масов спорт